Saturday, May 29, 2010

Dana Wyse on Campus @ Lugar a Dudas June 1, 2010

Dana Wyse/44 Años de soledad
Inauguración y charla con la artista
Martes 1 de Junio

Dana Wyse
100 × 100 - 12 k - jpg
archives.arte.tv
Depuis dix ans, Dana
180 × 134 - 7 k - jpg
podcasters.fr
Dana WYSE
100 × 100 - 3 k - jpg
web.artprice.com
O Consultório da Dra.
161 × 220 - 15 k - jpg
doctorwyse.blogspot.com
Cracking Art, Dana
430 × 335 - 8 k - jpg
teknemedia.net
Comprendre Dana
86 × 120 - 21 k - jpg
lesiconoblastes.free.fr
Dana Wyse
77 × 70 - 3 k - jpg
tribeca75.com
Dana Wyse
250 × 201 - 15 k - jpg
laperipherie.fr
Wyse、Kwon Young Jin
320 × 217 - 12 k - jpg
seikahanga.com
Amazon.fr: Dana
300 × 300 - 25 k - jpg
amazon.fr
Dana Wyse réalise
320 × 157 - 13 k - jpg
margheritabalzerani...
Dana Wyse - Avec
75 × 75 - 36 k - jpg
photographie.com
Dana Wyse. Pills
47 × 80 - 13 k - jpg
lesiconoblastes.free.fr
のアーティストDana Wyse
100 × 156 - 10 k - gif
www11.plala.or.jp
Дана Вайз (Dana
640 × 474 - 43 k - jpg
fotobank.ru
après-midi avec Dana
171 × 171 - 12 k - lecturefichiergw
grenoble-univ.fr
Per Bak Jensen,
285 × 500 - 30 k - jpg
paris-art.com
Dana Wyse
200 × 165 - 12 k - jpg
lily-et-ses-livres...
Dana Wyse
142 × 193 - 32 k - jpg
cinemarges.net
Dana Wyse
146 × 113 - 17 k - jpg
laperipherie.fr


Fernando IX University

Friday, May 14, 2010

ISBN: 978-958-8428-14-7 @ FIX University

Fernando IX University
Indepencia, Educación y Pedagogogía
Carlos Mario Recio Blanco
Humberto Quinceno Castrillon
Juan Carlos Echeverri Alvarez
Beatriz Elena Lopez Velez
Oscar Saldarriaga Velez
Gilberto Loiza Cano
Luis Carlos Arboleda


Primera Edición, Mayo de 2010
Alcaldia Santiago de Cali
Secretaria de Cultura y Turismo
Universidad del Valle
Instituto de Educación y Pedagogia
ISBN: 978-958-8428-14-7
Diseño, diagramación e impresión:
Unidad de Artes Graficas, Facultad de Humanidades,
Universidad del Calle
Cali Colombia


Este libro se termino de imprimir en la
Unidad de Artes Graficas,
Facultad de Humanidades,
Universidad del Valle en el mes de Mayo 2010
Cali - Colombia


248 Pages

Buscando adelantar acciones encaminadas a la difusion cultural y
academica sehace posible la publicacion de este libro con el proposito
de proyectar a la ciudadania la importancia de la celebracion del
Bicentenario como una oportunidad unica para reescribir, repensar y
reinterpretar la historia de estos 200 años de vida independiente.
Reflexionar, por ejemplo, sobre temas como la educacion en el marco
del bicentenario nos posibilita pensar sobre la sociedad que somos y la
que pretendemos construir, reconociendo que los cambios experimentados
en el ambito educativo y cultural han resultado esenciales en la
formacion de una conciencia historica pensada desde el presente.
Por lo tanto, con este trabajo buscamos resaltar el papel que la educacion,
la ciencia y la cultura han cumplido como elemento fundamental en el
desarrollo de las personas y la sociedad a lo largo de nuestra historia.

El libro "Independencia, Educación y Cultura" que presentamos a
esta ciudad tiene una singularidad: habla del pasado como si fuera un
presente y una puerta para el porvenir. La Independencia es pasado
y es presente. Como pasado fue un hecho, un acontecimiento historico,
como presente es el acto de ser independiente y la posibilidad de ser
libres, y porvenir, es la promesa de la libertad. La educación fue un
proceso que se dio en condiciones historicas precisas. Es tambien
lo que somos y lo que pasa en eso que somos. La cultura fue, es
y lo siguira siendo, la relacion que tenimos con el pasado y con el
pasado mas antiguo. Cultura es aquella cercania con los dioses y con
los mitos. La ausencia de cultura es el encuentro con un mundo árido
de racionalidad e instrumentalidad. Mundo, que sabemos que existe
y ha de desaparecer.

Carlos Mario Recio Blanco
Humberto Quinceno Castrillon

Prologo por
Argemiro Cortés Buitrago

Monday, May 10, 2010

Translation of http://colombiastudent.blogspot.com/Fernando IX University

måndag 12 april 2010 Monday, April 12, 2010

Uppdatering om studentprojektet Update on student project

Som ni kanske läst i media och på Colombianätverkets hemsida, fick projektresan ett abrupt slut i Santa Marta. As you may have read in the media and on the Colombia network's website, but projects to an abrupt end the journey in Santa Marta.

Två av de svenska studenterna blev bortförda och sedan deporterade av den colombianska säkerhetspolisen DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) under en av kvällarna de befann sig i Santa Marta. Two of the Swedish students were abducted and then deported by the Colombian security police, the DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) one evening they were in Santa Marta.

De två svenskarna åt middag tillsammans med ett tiotal colombianska studenter i staden Santa Marta när det plötsligt uppmärksammade att en man filmade dem från andra sidan gatan. The two Swedes were having dinner with a dozen students in the Colombian city of Santa Marta where suddenly noticed that a man was filming them from the street. Strax därpå anlände en polispatrull och ett antal bilar från DAS. Shortly afterwards a police patrol arrived and a number of cars from DAS. Två tjänstemän från DAS närmade sig gruppen och frågade dem varför de befann sig i Santa Marta och krävde att få se deras pass. Two officials from DAS approached the group and asked them why they were in Santa Marta and demanded to see their passports. De blev senare bortförda till DAS kontor för att genomgå vad som sades vara en rutinkontroll av deras visum. They were later abducted to the DAS offices to undergo what was said to be a routine check of their visas. De svenska studenterna förhördes i separata rum under cirka fem timmar utan legitimerad tolk. The Swedish students were interviewed in separate rooms for about five hours without a qualified interpreter. Studenterna hade löpande kontakt med den svenska ambassaden under hela förhörstiden. Students had regular contact with the Swedish embassy in the entire interrogation time. Den officiella bakgrunden till förhören, rutinkontrollen som skulle pågå i 30 minuter, ifrågasätts starkt av studentgruppen. The official background to questioning, routine inspection of a duration of 30 minutes, severely questioned by the student group. Den officiella förklaringen till deportationen var svenskarnas visumsituation, men några konkreta övertramp kunde DAS inte peka på och ingen har heller kunnat säga hur gruppen borde ha gått till väga. The official explanation for the deportation was the Swedes' visa situation, but no concrete violation could not point to the DAS and none have been able to say how the group should have been submitted for consideration.

Studentprojektet är djupt oroade över situationen i Colombia och ser det som skett som ett direkt hot mot demokratin i landet eftersom man försöker begränsa den colombianska studentrörelsens internationella kontakter. Student Project are deeply concerned over the situation in Colombia and look what happened as a direct threat to democracy in the country as it seeks to limit the Colombian student movement's international contacts. ”Det är välkänt att arbeta med människorättsfrågor i Colombia är förenat med stor fara och att flera ledande studentaktivister hotats, mördats eller tvingats på flykt. "It is well known to work with human rights issues in Colombia are subject to great danger and that several leading student activists threatened, murdered or forced into exile. Men nu verkar det som att man även försöker skrämma organisationer utanför Colombia till tystnad”, säger Parisa Maleki, ordförande i Colombianätverket. But now it seems that it also tries to intimidate organizations outside Colombia to the silence, "says Parisa Maleki, chairman of the Columbia network.

Deporteringen av de två svenska projektdeltagarna förstärker ytterligare denna bild och visar hur den colombianska staten har ökat bevakning och kontroll av utländska personer och organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i landet, vilket i sin tur försämrar situationen för personer aktiva i det colombianska civilsamhället. Deportation of the two Swedish participants in the project further reinforces this image and show how the Colombian government has increased surveillance and control of foreign persons and organizations dealing with human rights in the country, which in turn aggravates the situation for people active in the Colombian civil society.

Studentprojektets arbete har fortsatt i på plats i Sverige. Student project work has continued in place in Sweden. Bland annat har projektet hållit ett föredrag Utrikespolitiska föreningens talarpub vid Stockholms universitet. Among other things, the project held a lecture Foreign Policy Association talarpub at Stockholm University. Under maj månad kommer även representanter från studentorganisationen ACEU att besöka Sverige och studentprojektet kommer att anordna en turné och besöka olika städer och universitet i Sverige. During the month of May will also be representatives from the student organization ACEU to visit Sweden and student project will organize a tour and visit different cities and universities in Sweden. Turnén kommer att avslutas med den europeiska mötet som anordnas av Colombian Student Watch i Köpenhamn den 21-23 maj. The tour will end with the European meeting organized by the Colombian Student Watch in Copenhagen on May 21 to 23 Så håll utkik efter information och rapporter via Colombianätverkets hemsida! So look out for information and reports via Colombian Network website!

måndag 22 februari 2010 Monday, February 22, 2010

Bland studenter och larare Among students and teachers

Gruppen har nu delat upp sig i tva mindre gang. The group has now split into two smaller gang. Ena ganget ar uppe vid kusten och besoker olika unisversitet dar. One gang is evident on the coast and visit various unisversitet days. Nagra av oss ar i Eje Cafetero o traffar studenter fran olika universitet har. Some of us are in the Eje Cafe Tero o meet students from different universities have. Mycket intressanta moten med konkreta ideer om hur man kan forbattra situationen for studenterna har. Very interesting meetings with concrete ideas on how to improve the situation of the students have. Vi har aven besokt en eko-park och fatt en guidetur i Universidad Caldas botaniska tradgard! We have also visited an eco-park and received a guided tour of the Universidad Caldas botanical garden!

Pappers-skylt-lararen som ni ser pa en av fotona ar en larare som var med i radet pa Universidad Nacional i Bogota. Paper plate-teacher as you look at one of the photos is a teacher who was a member of the Council on the Universidad Nacional in Bogota. Radets grundlaggande syfte var att diskutera aktuella fragor som berorde studenter och larare och universitetsledningen. Council because mental purpose was to discuss current issues affecting students and teachers and university management. Emellertid blev de larare som kritiserade universitetsledningen motarbetade och allra mest ignorerade under de flesta motena. However, they were teachers who criticized the university leadership opposed and most ignored during most of the meetings. Denna larare trottnade till slut och skapade en papperskopia av sig sjalv och tog med till motet och klargjorde for rektorn och ovriga att de nu kunde fatta beslut precis som innan utan behova bli irriterade over hennes kommentarer eftersom hon genom att bara vara en papperskopia av sig sjalv kunde uppna deras onskan om tysta, icke-kravande larare. This teacher got tired in the end and created a paper copy of themselves and brought to the meeting and made it clear to the headmaster and the other that they could now make decisions just like before but needs to be irritated by her comments because she simply be a paper copy of itself could achieve their desire for quiet, non-requirement of teachers. Det ni! There you are!

Mångfacetterad kris väcker oppositionellt motstånd Multifaceted crisis raises opposition speaking resistance


I onsdags träffade vi lärare från Universidad Nacional som talade om sina upplevelser om ”la crisis” (krisen) på universiteten i Colombia. Last Wednesday we met with teachers from the Universidad Nacional who spoke about his experiences on "la Crisis" (crisis) at universities in Colombia. Med ”la crisis” menas bristen på tolerans gentemot regimkritiska och fackföreningsaktiva, där följden högst troligt är att den enskilde kritiske individen tvingas leva ett liv med ständiga dödshot, ofta under internflyktingförhållanden, med begränsad möjlighet att besöka familjen och vännerna på hemorten. With "la Crisis" refers to the lack of tolerance for dissident and trade unionists, with the result most likely is that the individual critic individuals are forced to live a life of constant death threats, often in international refugee situation, with limited opportunity to visit family and friends at home. ”La crisis” innefattar även det framtida finansiella dilemma som universiteten står inför, med regeringsförslag om att dra åt den ekonomiska svångremmen ytterligare. "La Crisis" also includes the future financial dilemma facing the universities, with government proposals to tighten their belts further economic. Detta vill regeringen göra genom att ändra Lag 30, som innefattar en särskild pengareglering av universitet. This government wants to do by changing the Law 30, which includes a special cash settlement the university.

Vi fortsatte vår turné på Universidad Nacional under torsdagen med en reunion med olika representanter från fackliga organisationer i landet. We continued our tour at the Universidad Nacional on Thursday with a reunion with representatives from various trade unions in the country. Därefter följde en observation av ett demonstrationståg med cirka 25 000 personer, där tanken var att påvisa missnöjet gällande sjukvårdsreformen. This was followed by an observation of a protest march by about 25 000 people, where the idea was to show discontent current health care reform.

onsdag 17 februari 2010 Wednesday, February 17, 2010

Kampen för mänskliga rättigheter The fight for human rights

Välkomnandet till Universidad National de Bogotá Welcome to the Universidad National de Bogotá

Utsikten från möterna The view from its members

Det är i Colombia det händer It is in the hands of Colombia


Igår hade vi en spännande dag då programmet för dagen var fyllt med olika möten med personer som arbetar med frågor om mänskliga rättigheter på olika sätt. Yesterday we had an exciting day of the program for the day was filled with meetings with various people working with human rights issues in different ways. På förmiddagen träffade vi representanter från organisationen MOVICE som arbetar med frågor om kompensation och upprättelse för personer som har blivit utsatta for statliga brott, eller brott som relaterar till paramilitärer som ofta har kopplingar till staten. In the morning we met with representatives from MOVICE organization working on issues of compensation and redress for people who have been victims of state crimes, or crimes related to the paramilitaries, who often have connections with the State. Vi träffade även representanter från organisationer som arbetar med internflyktingar. We also met with representatives from organizations working with IDPs. Om någon har missat det så är Colombia det land i världen med flest internflyktingar näst efter Sudan - uppemot 4 miljoner personer har tvingats på flykt internt i Colombia. If anyone has missed it so is Colombia the country in the world with the highest number of internally displaced people after Sudan's second - nearly 4 million people have been forced to internally displaced in Colombia.

Vi träffade även Alirio Uribe, som faktiskt besökte riksdagen i höstas för att tala om det handelsavtal som EU och Colombia förhandlar om för tillfallet. We also met with Alirio Uribe, who actually visited the Parliament in the fall to talk about the trade agreement Colombia and the EU negotiating for the case. Det kan vi ta en annan gång, men anmärkningsvart är att USA och Kanada vägrat inga nytt frihandelsavtal med Colombia pga. We can take another time, but note that black is the United States and Canada refused any new free trade agreements with Colombia due. de brott mot mänskliga rättigheter som sker i landet, som den colombianska regeringen inte uppmärksammar på något äatt. the human rights violations taking place in the country, which the Colombian government is not aware of any äatt. EU verkar dock noja sig med en klausul i handelsavtalet som stadgar att mänskliga rättigheter ska respekteras... The EU seems to be satisfied with a clause in the Trade, which says that human rights must be respected ...


Hur som helst, Alirio Uribe ar advokat och målsägarbiträde i ett fall just nu där en högt uppsatt tjänsteman från DAS - motsvarande SÄPO står åtalad för att ha läckt information om lärare, fackliga ledare och andra oppositionella, till paramilitara grupper. Anyway, Alirio Uribe, a lawyer and plaintiffs counsel in a case where a visiting senior official of the DAS - the equivalent FBI is accused of having leaked information about teachers, union leaders and other opposition figures, to paramilitara groups. Majoriteten av dessa personer har mördats. The majority of these people have been murdered. Alirio tipsade oss om rättegångsförhandlingarna i självaste högsta domstolen och överraskande nog var åhörarbanken öppen. Alirio Tip us on trial in the very Supreme Court and, surprisingly, was open amphitheater. Något som aldrig skulle handa i Sverige i ett sådant har fall! Something that would never happen in Sweden, in such cases has been! Vi gick igenom säkerhetskontrollen och fick legitimera oss. We went through security and got legitimize us. Det obehagliga var dock att vara följeslagare från studentorganisationen vi besöker blev uppskrivna på en separat lista av polisen, som menade att blocket var fullt for fler namn. It was unpleasant to be companions of the student organization, we're were revalued on a separate list of the police, who said the block was full for more names. Han hade bara behövt vända blad for att skriva upp deras namn i samma besöksbok. He had to do was turn the page in order to write down their names in the same besöksbok. Så i Colombia är alltså landet där det är fritt för tjänsteman att dagligen bryta mot medborgerliga- och politiska rättigheter. So in Colombia is thus the country where it is free for the official daily violate civil and political rights. Själva domstolsförhandlingen var intressant, men det kändes rätt bisarrt att samtidigt som rättvisa skulle skipas i högsta domstolen så registrerades ännu några namn som kan komma att användas i andra brott relaterade till polis och militär. The actual court hearing was interesting, but it felt right bizarre that while justice would be done in the Supreme Court so yet registered any names that may be used in other crimes related to police and military.

Idag har vi träffat lärare från Universidad Nacional. Today we met with teachers from the Universidad Nacional. Snart skriver vi mer om det. Soon we write more about it. Internet bråkar lite med oss har. Internet messes around with us. Men håll till godo! But keep the benefit!

Blog Archive